Monday, 12 February 2018

Bet juk norime gyventi gyvulių ūkyje!

Kontrolės visuomenė savo subjektą suspaudžia palengva, kaip smauglys. Arba kaip tie antkakliai šunims, kurie veržia tuo labiau, kuo šuo garsiau loja. Po kiekvieno staigaus judesio antkaklis varžo vis labiau, tačiau tarpuose tarp lojimo ar staigių judesių varžo tiek pat. Visai pakenčiama – šuo ir kariamas pripranta.

Mes pajuntame kontrolės visuomenės glamonę tik kai ji staigiu judesiu mus suspaudžia. Paskui mes prie šitos padėties įprantame. Tai tampa nauja norma, dalis mūsų kasdienybės. Tačiau, kad ir kiek draudimų, mūsų visiškai nekvestionuotų, galiotų, nauji dar sukelia mums trumpą, instinktyvų, natūralų, gyvulišką pasipiktinimą. Tačiau ar ilgam?

Alkoholio vartojimo ribojimai, apie kuriuos daug buvo kalbama praėjusiais metais Lietuvoje, yra dar vienas stipresnis suspaudimas, kuris pakankamai dideliam žmonių skaičiui sukėlė nemalonų pojūtį, kad juos suvaržo. Tokį pat pojūtį sukėlė ir kalbos apie tai, jog net ir mažiausio kanapių kiekio turėjimas užsitraukia kalėjimo bausmę. Kaip sakė Ramūnas Karbauskis, jaunimas turi žinoti, kas jų laukia. Bet ar mes jau neėmėme priprasti prie šių naujų draudimų ir apribojimų? Net galintieji pasigirti tuo, kad prenumeruoja nepigiai kainuojančius žurnalus iš užsienio, rodos, nurimo... Tiesa, nepamirškime, kad kai kurie jų net įrašė ta proga dainą ar sukūrė šmaikštų įrašą socialiniame tinkle „Facebook“. Išties, Lietuva – drąsi šalis.

Aišku, visa tai – jokia naujiena. Tačiau noriu atkreipti skaitytojų dėmesį į tai, kad visa tai – joks atsitiktinumas. Visi draudimai ir apribojimai, vis griežtinamos bausmės ir vis griežtėjanti kontrolė anaiptol nėra vieno ar kelių politikų piktų kėslų rezultatas, klaida ar jų nesupratingumo, nekompetencijos pasekmė. Tai – ir ne joks sąmokslas ar kažkas slaptingo.

Kaip jau ne kartą esu minėjęs, vis stipriau reguliuoti gyvenimą yra biopolitikos tikslas.
         
Kas ta biopolitika? Biopolitika – didėjantis prigimtinio gyvenimo įtraukimas į valstybės galios mechanizmus ir skaičiavimus.

Giorgio Agambenas pastebi, kad senovės graikai turėjo du žodžius gyvybei nusakyti: zoe, prigimtinį gyvenimą, gyvenimą apskritai, bei bios, arba „kvalifikuotą“ gyvenimą. (Agamben: 11) Skirtumą tarp jų galima įsivaizduoti taip: paėmus žmogų, kurio žinias vertiname, matome jo/s bios, tačiau jį/ją nurengę ir suvokdami vien tik biologiniu požiūriu, matome jo/s zoe. Gyvybę kaip tokią. Aišku, gyvybė yra daugiau, nei vien išoriškai matomas nuogas žmogaus kūnas, tai – ir viskas, ką iš jo galima išgauti. Beje, kaip romane „Nepakeliama būties lengvybė“ rašė Milanas Kundera, nuogumas gali būti suvokiamas kaip tam tikra uniforma – itin šlykšti vienai to romano veikėjai. Tylintis žmogaus nuogumas yra mūsų visų bendrumo liudijimas. Tačiau – bendrumo ne kaip žmonių, o kaip gyvų būtybių, kurios šiame pasaulyje maitinasi, tuštinasi, kovoja ir dauginasi. Zoe yra bendra tiek žmonėms, tiek gyvūnams, tiek dievams, anot Aristotelio.
  
Mūsų „kvalifikuoto“ gyvenimo vertė mūsų prigimtinio gyvenimo atžvilgiu yra neesminė. Tokiu atveju, biopolitika reiškia individų traktavimą kaip specifinės „žmogiškosios medžiagos“, kurios kokybę galima gerinti. Jų individualios savybės traktuojamos ryšium su jų biologinėmis savybėmis, t.y. žmogaus charakteris ar norai suvokiami per jų sąsaja su jo kūnu; taip atsiranda aiškinimų, kad mūsų emocijas, jausmus ir sprendimus lemia biologiniai veiksniai. Šios diskusijos turi labai aiškų politinį lygmenį – subjektui „netekus“ laisvos valios, kyla abejonių dėl demokratijos racionalumo.
  
Agambenas teigia, kad graikai zoe ištrėmė į oikos, namų erdvę, polis liko bios teritorija. (Ten pat: 12) Hannah Arendt, kuria jis remiasi, plačiai aptarė šį momentą, teigdama, jog graikams svarbiausia vieta buvo polis, miestas-valstybė, vieta, kur reiškiasi laisvė, kur laisvi ir lygūs individai (na, taip, suaugę piliečiai vyrai...) veikia, kur išsilaisvinama nuo būtinybės. (Arendt, 2005: 31, 36-37, 40-41) Oikos, kita vertus, yra vieta, kur vyrauja būtinybė, šeimininkauja pater familias, kuris gainioja žmoną, vaikus, vergus ir sprendžia visus namų ūkio valdymo klausimus. (Ten pat: 35, 37) Žodis „ekonomika“, garsiai ir išdidžiai tariamas Seime ir Vyriausybėje, skambantis bankų analitikų ir Nobelio premijos laureatų lūpose, nesunku pamatyti, kilęs iš žodžio „oikos“.

Arendt ilgai ir nuosekliai aiškina, kaip namų ūkio valdymas virto visos visuomenės vertu klausimu (ir kaip atsirado toji visuomenė): šalies ekonomika atsiranda, šalį suvokiant kaip vieną šeimą, kurios ūkį tvarko valdžia. (Ten pat: 33, 37) Argi ne tai mums ir sakoma kiekvieną dieną: „Esame viena šeima“, „Turime rūpintis vieni kitais“, „Lietuva – mūsų namai“?

Dabar aiškėja visas situacijos dviprasmiškumas: viena vertus, zoe įtraukimas į polį reiškia, jog prigimtinis gyvenimas bus apgintas valstybės, kita vertus, zoe tampa manipuliacijų objektu. Prigimtinis gyvenimas užklausiamas valstybės lygiu ir nusveria „kvalifikuotą“ gyvenimą.

Aiškiausiai tai, aišku, pasireiškė nacių Vokietijoje, kuriai daug dėmesio savo analizėje skyrė Agambenas. Ten, kaip žinia, galiojo rasiniai įstatymai ir asmens vertė buvo matuojama vien pagal jo prigimtinį gyvenimą. Reicho valdžios tikslas buvo išvesti geresnę žmonių rūšį (Arendt pastebi, kad, kitaip negu dažnai manoma, naciams visai nerūpėjo vokiečiai kaip tokie – ne, jiems rūpėjo „arijai“, kurie tik turėjo atsirasti). Agambenas netgi teigė, kad nacių Vokietijoje vyko medicinos ir politikos integracija; rūpinimasis gyvybe buvo suvokiamas kaip „kova su priešu“. (Agamben: 198, 203) Biopolitinės užmačios buvo paplitusios ir fašistinėje Italijoje bei, dalinai, Stalino laikų Rusijoje. Logiška viltis, kad Niurnbergo tribunolas padėjo tašką šitame kraupiame procese.

Tačiau ne – dar nacių laikais pasimatė demokratinių šalių veidmainiškumas: daugelyje jų taip pat galiojo vienokie ar kitokie rasiniai įstatymai, vyko eksperimentai su žmonėmis. (Agamben: 216) Tačiau dar svarbiau yra tai, kad nacių Vokietija ir fašistinė Italija pramynė kelius daugeliui praktikų, kurios stačiai neatsiejamos nuo šiuolaikinės valstybės: naciai pirmieji ėmėsi kovoti su rūkymu, o fašistinė Italija įvedė motinystės išmokas. Šiais laikais visos valstybės pasekė jų pėdomis.

Po šio teorinio ekskurso, grįžkime į mūsų dienų pasaulį. Nors nacių eugenika neprigijo (ar ji negrįš?), tačiau rūpinimasis piliečių sveikata pasiekė stulbinančius mastus. Taip rūpinamasi gyvuliais gyvulių ūkyje. Rūkymo ir alkoholio vartojimo ribojimai laipsniškai plinta. Sveikatos patikrinimai ir profilaktika iš paslaugos tampa prievole. Valstybė aktyviai agituoja veistis. Mokėti šeimai už pagimdytą vaiką laikoma savaime suprantamu dalyku. Ne vien fizine, bet ir psichine mūsų sveikata valstybė uoliai rūpinasi. Požiūris į žmogų daugeliu atžvilgiu pasikeitė. Kapitalizmo plėtra vyksta „į vidų“. Jei anksčiau žmogaus privatybė, laisvalaikis (ne-veiklumo laikas) buvo traktuojami kaip kažkas visiškai non-existent sistemos požiūriu, dabar būtent jie yra dėmesio centre... Jeanas Baudrillard‘as teigė, kad esame verčiami vertinti savo pačių kūnus kaip naudingų iškasenų telkinius, kuriuos dera našiai eksploatuoti. (Baudrillard: 163) „Išnaudoti savo potencialą“ yra pritaikyti kapitalistinės įmonės valdymo principus savo kūnui ir sielai.

Svarbiausia, įvyko poslinkis nuo žmogaus, kaip sąmoningos būtybės, vertinimo, prie žmogaus, kaip sąlygotos, kažkaip „besielgiančios“ būtybės, vertinimo. Arendt teigia, jog veiksmą (praxis) visuomenėje pakeičia elgesys – prognozuojamas, matuojamas, vertinamas. (Arendt, 2005: 44-46) Ekonomika, pasak jos, „[g]alėjo tapti mokslu tik tada, kai žmonės tapo socialinėmis būtybėmis ir vieningai pradėjo laikytis tam tikrų elgesio schemų, todėl tie, kurie nesilaikė taisyklių, galėjo būti traktuojami kaip asocialūs ar nenormalūs.“ (Ten pat: 45-46) Žmogaus laisva valia ir sąmoningumas nuvertinamas. Taip, viena vertus, gali atsirasti pasiteisinimas, kad nepasirinkai to, kas esi, kita vertus, tai gali vesti prie visaapimančios diskriminacijos, kai visa žmogaus visuma, jam pačiam nepavaldi, tampa kaltės šaltiniu. „Sodomitas“, kaip ir „vagis“, buvo tam tikrus veiksmus atlikęs asmuo. „Homoseksualas“, kita vertus, yra visaapimantis apibūdinimas, kaip pastebėjo Michelis Foucault. (Foucault: 37) Nusikaltimas persikelia iš laisvo pasirinkimo srities į pačią asmens egzistenciją. Jei esi „born this way“, gali tekti ir mirti paprasčiausiai dėl to, kad esi toks/ia. Apskritai, jeigu „nusikaltimas“ tampa dalis „prigimties“, su juo kovojama gali būti tik genocidu. (Arendt, 2001: 106) Būtent taip elgėsi naciai.
  
Tačiau net ne tai svarbiausia, o tai, kad mes kiaurai persiėmę biopolitiniu požiūriu ir net nebegalime kitaip mąstyti. Iki valstybės mastų išsiplėtusiame „šeimos ūkyje“, kaip minėjau, galioja ne laisvės, o būtinybės įstatymai, ne laisvas individų bendradarbiavimas ir sprendimai, o pater familias žodis ir, kartais, kumštis. Vargu, ar mes visi tapome kaip tie senovės graikų vyrai, kurie tvarkė polio reikalus – veikiau mes visi tapome kaip senovės graikų vergai, kurie sunkiai dirbo. Jie, beje, kartais būdavo netgi turtingi. Romoje vergai būdavo ir filosofai.

Atėjo laikas paklausti tiesiai – ar mes tikrai nenorime gyventi gyvulių ūkyje? Ar mes nenorime profilaktikos programų ir rūpinimosi mūsų psichine sveikata? Ar mes nenorime „vaiko pinigų“, motinystės pašalpų, tėvystės atostogų? Ar mes nenorime draudimų rūkyti viešose vietose, baisių nuotraukų ant rūkalų pakelių? Argi nenorime, kad niekas aplink nerūkytų? Ar nenorime, kad mūsų vaikams nebūtų parduodami rūkalai? Kad mokyklos valgyklose jiems nebūtų parduodamas fast food? Ar mes nenorime apsaugoti savo vaikus, drausdami jiems vartoti alkoholį? Ir ar nenorime, kad keliuose nebūtų girtų vairuotojų? Argi nenorime gyventi ilgiau, sveikiau, dirbti geromis, saugiomis sąlygomis, be streso, patirdami džiaugsmą, ir būti laimingesni, jausti palaikymą ir rūpestį, jausti gyvenimo pilnatvę ir pasitenkinimą savimi? Štai karvėms grojama Mozarto muzika, kad jos duotų daugiau pieno, – tai kodėl mums negrojama?! Manau, dauguma sunkiai atsisakytų viso šito...

Tiesa ta, kad dauguma žmonių nebegali įsivaizduoti pasaulio be šitų drausminimo priemonių, be nuolatinio elgesio reguliavimo, siekiančio giliausias mūsų organizmo vietas.

Problema tame, kad biopolitika neįmanoma, bent teoriškai neprileidus visų jos prielaidų, pasirinkus vien rūpestį, bet ne kontrolę, vien globą, bet ne draudimus; naciai vienu metu ir rūpinosi rasės sveikata, ir žudė žydus. Manipuliacija gyvybe, kurioje naciai praktikavosi su koncentracijos stovyklų kaliniais, toli pažengė: genetinė modifikacija, dirbtinis apvaisinimas, genų inžinerija, klonavimas, nanotechnologijos ir t.t. yra galingas ginklas valstybės rankose. Turint šias priemones po ranka, įmanoma pasiekti tokį valdymo mastą, kuriam by default būtų negalima atsispirti. Svarbiausia: kažkas kitas (greičiausiai stambiosios korporacijos) atsistos tarp tavęs ir tavo prigimtinės gyvybės.

Mes praradome nekaltybę, todėl tai, kas dešimtis tūkstančių metų vyko savaime, natūraliai, nežinia kaip, dabar vyksta kontroliuojamai, yra reguliuojama ir numatoma. Gyventi tapo kažkaip keista. Tai nėra nei vienareikšmiškai blogai, nei vienareikšmiškai gerai, tačiau, kol mūsų kūnai tampa techninių priemonių – mechaninių, elektrinių ir biocheminių – susikirtimų vieta, kur viskas tampa dirbtinai nustatoma, mūsų mąstymas tampa vis labiau sukaustytas neuromokslų. O kas nutiks, kita vertus, jei paaiškės, kad naujausi mūsų vaistai sukelia baisias pasekmes tik po daugelio metų, ateities kartos nenorės prisiimti atsakomybėsmūsų jiems paliktas radioaktyvias atliekas, arba, jei kompiuteriai, reguliuojantys viską ir apskaičiuojantys viską, sugęs?
  
Mes nepasiruošę pasipriešinti, nes mielai norėtume, kad mumis pasirūpintų specialistai.
Be to, visada bus panaudotas svariausias argumentas, metamas į kovą, kai kas nors ima, kaip vaikas, spyriotis, nenorėdama/s paklusti naujiems suvaržymams: jūs nenorite vaizdo kamerų, sekančių kiekvieną jūsų žingsnį darbe, mokykloje, prekybos centre, geležinkelio ar autobusų stotyje, oro uoste, galiausiai, gatvėje? Tai gal jūs esate teroristas/ė ar jiems prijaučianti/s? Norite tapti nusikaltėlių auka – o ar nebijote, kad – jei turite vaikų – būtent jie taps aukomis? Nenorite, kad jūsų buvimo vietą nustatytų Bendrasis Pagalbos Centras? Nenorite, kad jūsų elektroninis paštas būtų sekamas, o naršymo istorija – kaupiama specialiųjų tarnybų specialių padalinių? O ar nesate kartais pedofilas, Rusijos agentas ar teroristas, kad taip slepiatės? Ar turite ką slėpti? Juk tai puikus argumentas – juk kas drįs prieštarauti, kai, sekant be jokio orderio, sugaunamas pedofilas ar teroristas... Niekas nenori kalbėti apie tokias „smulkmenas“ kaip privatumas didžiulės grėsmės akivaizdoje! Draudimas naudotis mobiliuoju telefonu, einant per perėją, reikalavimas dėvėti atšvaitus – ar tuo dar galima abejoti?

Mano manymu, jei žmogus nori gerti ir nusigerti, būdamas laisvas individas, turi tokią teisę. Jei mes manomės geriau už jį žiną, ko jam reikia, kaip jam būtų geriau, tai tik mūsų požiūris, požiūris mūsų atžvilgiu, dažniausiai, mes tiesiog norime, kad tas žmogus tarnautų mums, būtų geras mums – o ne sau, – ir elgtųsi taip, kaip tinka mums, vaidintų mūsų patvirtintą vaidmenį.

Aš neskatinu visiško abejingumo savo artimo atžvilgiu, tačiau abejingumas yra kur kas geriau, negu kišimasis į kito gyvenimą ir laisvės atėmimas iš kito žmogaus, – ar maža istorijų, kaip „norėdami gero“ žmonės terorizuoja savo giminaičius, vyrus/žmonas, vaikus, draugus, bendradarbius, mokinius? Reikia tiek pateikti žmogui prasmingą alternatyvą tam, kas mums nepatinka (pvz., girtavimui), tiek suvokti individo autonomiją ir teisę pasirinkti. Reikia žmogų įtikinti elgtis kitaip. Visgi, mes nesame linkę pripažinti Kitam teisės spręsti. Netgi esame linkę atsisakyti savo pačių teisės spręsti ir perleisti ją kitiems – valstybei, verslui, švietimo sistemai, teisėsaugai, gydytojams ar, asmeniniu lygmeniu, psichologams arba „paveldimumui“, „prigimčiai“ ir „biologiniams skirtumams tarp lyčių“.

Galiausiai, labai sunku įsivaizduoti pasaulį be šios kontrolės, kurios mes pasigendame, vos mumis nepasirūpinama. Valstybė mus apgins ir mumis pasirūpins. O mes būsime padorūs piliečiai. Tačiau, kaip ten bebūtų, mums patinka būti glostomiems ir maitinamiems, todėl turi būti priimtina ir būti mušamiems ir nuodijamiems.


Agamben, Giorgio. 2016. Homo sacer: suvereni galia ir nuogas gyvenimas, vertė Saulius Jurga, Vilnius: Kitos knygos, 267 p.

Arendt, Hannah. 2001. Totalitarizmo ištakos, vertė Arvydas Šliogeris, Vilnius: Tyto alba,  487 p.

Arendt, Hannah. 2005. Žmogaus būklė, vertė Aldona Radžvilienė ir Arvydas Šliogeris, Vilnius: Margi raštai, 309 p.

Baudrillard, Jean. 2010. Vartotojų visuomenė: mitai ir struktūros, vertė Neringa Abrutytė, Vilnius: Kitos knygos, 258 p.

Foucault, Michel. 1999. Seksualumo istorija, 3 t., vertė Nijolė Kašelionienė, Renata Padalevičiūtė, Vilnius: Vaga, 526 p.

Saturday, 14 October 2017

Viena diena iki kažko

„Iki“, – pasakė Ramūnas. Ir įšoko į troleibusą, kuris nudardėjo (mat buvo senas) Pylimo gatve. O Tomas liko stovėti. Ir diena buvo dar tik beprasidedanti, o jis stovėjo, jaukiai įsitaisęs medžių paunksmėje, mat buvo karšta. Be to, atsiduso.
Tomas Apeironas stovėjo po medžiu, bet, tiesą pasakius, vos akimirką. Iš karto metėsi kažkur kitur. Diena, kaip žinia, buvo beprasidedanti... Buvo vasara, birželis. Jis buvo vienas retų žmonių su ilgomis rankovėmis. Tądien, kiek anksčiau, jiems buvo egzaminas; kai jis pasibaigė, jiedu su Ramūnu ilgokai trypčiojo prie universiteto (kalbėjosi), paskui Ramūnas pranešė, kur traukiąs, tada Tomas pranešė ketinąs „pasivaikščioti po miestą“. Taigi, jie kartu ėjo iki Pylimo gatvės. Čia sustojo... Tada viskas buvo aišku. Dabar – nebeaišku. Diena pasidarė nepakenčiamai didelė, ji kepė ant lėtos ugnies. (Didelė žuvis.) Švietė saulė. Medžių lapija tingiai siūbavo, mašinų srautas tekėjo į visas puses. Gyvenimas aplink teka į visas puses, o Tomui darosi neramu.
Specifinė Tomo Apeirono problema yra baimė, kad kažkas aplink yra nepakeliamai didinga. Žodis „begalybė“, kuris lyg ir savaime peršasi šiame kontekste, gal yra kiek perdėtas, mat jos kaip ir neįmanoma įsivaizduoti (tuo tikėjo Tomas ir mums to pakanka). O be galo (tiksliau – su galu) didelį dydį, be gaaaaaaaalo (t.y. turintį galą) didelį dydį – įmanoma.
Tomo Apeirono gyvenimas visiems laikams pasikeitė, kai jam buvo trylika metų. Tada – jis gerai pamena tą akimirką – jis pajuto, kad ten, žydrame danguje, prasideda kosmosas, jis matyti ten (tiksliau, reikia įjungti mąstymą, kad tai suvoktum, vien matymas, vienas pats, apgauna, nes matai tik dangaus žydrynę, lyg gaubtą). Ten, suprato jaunasis Tomas, glūdi kosmosas, tiksliau – atvirkščiai – Tomas glūdi kosmose. Kai jis – tai tetrūko keletą sekundžių – suprato, kokio dydžio gali būti Visata, jo širdis pradėjo daužytis, lyg bėgiojant per kūno kultūrą, jį apėmė kažkoks visiškai ligtol jam nepažįstamas jausmas – kad jis mažėja, mažėja, mažėja ir pasaulis aplink tampa toks milžiniškas, kad per didelis suvokti Tomui... O už lango ramiai sau tekėjo gyvenimas. Kaip galima gyventi nesuvokiant, kad esi tik dalelė kosmose? Jį apėmė neviltis... Aišku, Tomas augo toliau, brendo... Jį ėmė traukti žemiškesni, kūniškesni dalykai, kūnai, ypač – vaikinų kūnai. Tačiau kartkartėmis lyg vėjas nupūsdavo jo kasdieniškus rūpesčius ir menkus išgyvenimus, nes jis vėl prisimindavo tą jausmą, kai pirmąsyk pajuto, kad gyvena Žemėje, o Žemė – kosmose...
Ši diena darėsi pavojinga. Iš ryto ją suskliaudė egzaminas, kuriam Tomas ruošėsi iš vakaro. Kelionė į universitetą, skaidrinama atsiveriančių giedro vasaros pradžios ryto vaizdų kontempliacijos ir kartu važiuojančių žmonių stebėjimo, buvo aiški ir tikslinga. Jos pabaiga aiškiai ją apribojo. Jos tikslingumas, jos nukreiptumas, jos įnirtingumas, jos intensyvumas, rodos, kilo ne iš ko kito, o tik iš jos ribotumo: kelionės pabaiga leido Tomui ją išgyventi, išjausti. Kelionė be pabaigos jam rodėsi stačiai siaubingas vaizdinys... Ši diena galėjo tapti kažkuo tokiu. Kai stovėjo prie universiteto ir kalbėjosi su Ramūnu, bandydamas savo elgesį priderinti prie tikslo visiems einantiems pro šalį sukelti įspūdį (kokį tiksliai – nežinojo), Tomui viskas irgi buvo aišku: Ramūnas trypčioja, mindžikuoja, tuoj pasakys ką nors panašaus į „Man reikia eiti, che che...“ ir kone bėgte pasileis žemyn Universiteto gatve. Ir todėl kalbėtis įdomu: kiekviena akimirka gali būti paskutinė, reikia spėti įkišti savo trigrašį, paliesti dar ir šitą temą, reikia spėti padengti savo žodžiais visą pasaulį. Jei Ramūnas būtų nuolatinis jo palydovas, jei tektų nuolat su juo kalbėtis... Ne, tai būtų jau visai nekas! Kai jiedu ėjo gatve, taip pat buvo aišku, kad eina jie į stotelę. Tada jie į ją atėjo. O tada, na, taip, jiedu laukė Ramūno geidžiamo troleibuso (ar tai troleibusas geidė Ramūno, kurį praryjo visą?).
Tačiau tada toks buvimas Tomą ėmė kažkodėl slėgti... Jis jautėsi taip pat nemaloniai, kaip kad jaučiasi autobusui sustojui prie šviesoforo: sustojimas, pertrūkis, gaišimas. Norisi sklandaus judėjimo, tekėjimo, o čia kažkas užtvenkia patirties upę. Lyg kažkas suspaudžia ranką, suveržia ir kraujas nustoja tekėti į ją, ji laipsniškai pamėlynuoja, atšąla, atmiršta. Vyksta žaibiškas pelkėjimo procesas, mintys pinasi, tunka, pasklinda pašvinkęs pelkyno kvapas. Stagnacija..
Bet dabar, laimė, Tomas vėl gali keliauti, judėti, gyventi... Atrodė, lyg Ramūnas užgaišo per ilgai, lyg jų išsiskyrimui trūko sklandumo. Tas stovėjimas stotelėje buvo kažkas perdėto, kažkas keliančio nuobodulį. Panašiai Tomui būdavo pasiekus tam tikrą limitą, kai apie kažkokį dalyką pasakai beveik viską, ką gali, tačiau esi verčiamas (ar manai turįs) toliau šnekėti (trupinių ieškojimas kišenėse, kai, iš pirmo žvilgsnio, nieko nebėra, bet ieškai toliau)...
Bet kur eiti? Šita nežinia ėmė tvenktis virš jo, kaip grėslūs debesys (gal jie jau tvenkėsi tuo metu?). Aišku buvo, kad... kitas egzaminas – kitą pirmadienį. O dabar – penktadienis. Ir dabar tik po 11:00. Karšta, tvankus oras ir nuteikia nuotykiams, ir migdo... Visgi, geriau nuotykiai, veiksmas. Tad Tomas Apeironas sustoja prie perėjos. Tačiau įkyriai dega raudona, o pro jo akis teka automobilių srautas. Chaosas ir absurdas. Tomas bando susikoncentruoti, tyrinėti priešais stovinčio namo fasadą, šalia stovinčios merginos suknelę, tačiau į galvą įkyriai lenda agresyvios, gleivėtos, šlykščios mintys; vienos yra tiesiog visiškos nesąmones, į kurias jis stengiasi neatkreipti savo mąstymo žvilgsnio, neapšviesti jų savo proto žibintuvėliu, o kitos – susijusios su anuo didingumo paradoksu, kas šiuo metu vyksta kitame Vilniaus gale, pavyzdžiui. Jo smegenis, rodos, vienu metu atakuoja tūkstančiai vaizdinių su visų įmanomų įvykių konsteliacijomis visame Vilniuje, visoje Lietuvoje, visame pasaulyje; jis žino, kad tai iliuzija... Bet šita iliuzija nuolat, nepaliaujamai skleidžia lyg milžiniško medžio šakas jo galvoje, atrodo, tuoj ims kaltis pro akis, kaip medžiai pro seno medinio namo langą lenda į vidų, į kambarį ar į virtuvę... Pagaliau žalia!
Tomas nustriksėjo per perėją ir paniro į Vilniaus senamiestį, Islandijos gatve nupėdino link Radvilų rūmų, apie kurių architektūrą kadaise rašė (kas dar pamena jo darbą, įvertintą 10?), o tada nuėjo link Vokiečių gatvės... Kur ėjo, dar nežinojo. Bet – numanė. Potencialūs maršrutai jam primetinėjo save. Šiandien – ryškėjo Tomo galvoje – jis nueis į Bernardinų sodą, nueis ten pro Bokšto gatvę, pro laiptus, laiptais nusileis žemyn... Eis Maironio gatve. Tačiau... kam? Kam jam ten eiti? Dera eiti namo, o gyvena jis Justiniškėse. Ten dabar irgi turėtų būti karšta. Bet kas ten yra dabar, kas dabar vyksta Justiniškėse? Bet... tas jaunuolis plonais pirštais, tas tylus šviesiaplaukis, kurį Tomas ir vėl matė autobuse, tas, kuris jam asocijuojasi su karameliniais ledais, – ką jis dabar veikia? Ir kur jis dabar? Bet dabar vertėtų eiti namo ir ruoštis sekančiam egzaminui... Tačiau diena skleidėsi ir žmonės pėdino visomis kryptimis, skuodė ir sliukino. Vos Tomas sustodavo, sulaikydavo kvėpavimą, jų maniakiškas ėjimas imdavo atrodyti grėsmingas – neatrodė gresmingas tik einant sykiu su visais. Ir nejaugi dabar sėdėti namie? Ir nejaugi vėl parašyti Ramūnui laišką el. paštu ir laukti atsakymo keletą dienų, o gal savaičių (o pirmadienį jis: „Oi, mačiau, laišką parašei, tai neturėjau laiko atsakyti, sorry...“)?
Ne, geriau jau... „Pasivaikščioti po miestą“. Tačiau ši frazė slėgė Tomą savo svetimu svoriu, savo oficioziniu rimtumu. Atrodo, kad vaikščiotų kažkaip „pasivaikščiodamas“, jei tik pasiduotų jos vilionei... Ne, norisi vaikščioti kaip nors... anonimiškai, neišsiskiriant. Tyliai, diskretiškai, bet: primetant save aplinkiniams, ir tegu visi gyvai svarsto: „Kur šitas jaunas vyras traukia tokią karštą dieną su marškiniais ilgomis rankovėmis?“ Tegu svarsto... (Toliau: „Jis kažkaip keistai eina... Ir ilgos rankovės... Tokią karštą dieną... Gal... narkomanas?“) Bet juk nesvarstys, juk jiems ne motais!
Visgi, mintis kad paprastai, „nepasivaikščiodamas“, nusliukins į Bernardinų sodą, Tomo negalėjo pilnai patenkinti... Ką ten veiks? Ar nepasijus vėl sustojęs? Tačiau dabar miestas, senamiestis ir kaip kraujo kūneliai jo gyslomis pulsuodami keliaujantys žmonės žadino Tomo nuotykių, įdomumo, kaip jis mėgdavo pats sau sakyti, troškimą, – visam tam nėra vietos Justiniškėse. Tačiau: juk tai ten  trylikametis Tomas Apeironas patyrė... tą jausmą, kad yra tik kažkoks mažas vabalėlis Visatoje, – argi tai neįrodo, kad didingumas gali užklupti bet kur?  Tačiau dabar jis pajuto, kad Vokiečių gatve šiandien eiti negali. Teko sukti Dominikonų gatve, paskui – Gaono, Stiklių gatvėmis, tada – į Rotušės aikštę, plieskiant saulei ir ore tvyrant kažkokiam Įvykio artėjimo jausmui. Ar ne taip jautėsi turiniečiai tądien, kai Nietzsche pamatė plakamą arklį?
Tomo Apeirono troškimas apriboti savo buvimą ir taip įsteigti apribotame garde prasmę, matyt, prasidėjo dar iki atvirai jam pasirodžiusio didingumo... Tačiau būtent tada jis aiškiau suprato, jog neįmanoma prasmingai gyventi begalybės ar kažko tau per didelio akivaizdoje. Begalybė nuvertina bet kokias pastangas. Ir kitądien iš biologijos gautas dešimtukas trylikamečio Tomo nepaguodė, nes jis pajuto, kad tai yra menka ir bergdžia. Tik apribojus savo egzistenciją, tik apribojus savo veiksmus, įmanoma turiningai gyventi. Todėl jis tądien grįžo namo, atsisėdo prie kompiuterio ir nusprendė pasiklausyti TIK trijų dainų. Ir tos trys dainos buvo kur kas reikšmingesnės ir svarbesnės jaunajam Tomui, negu būtų, jei jis būtų praleidęs visą vakarą klausydamasis muzikos. Jis buvo išgelbėtas. Ir kitą dieną, mėtydamas į šoninį krepšį, besibaigiant kūno kultūrai, jis pajuto, kad gali išgelbėti savo veiklos prasmingumą tik pasakęs sau, kad mes TIK vieną kartą. Jei pataikys – tai bus tikrai reikšminga pergalė, o jei ne – tragiškas pralaimėjimas... Jis nepataikė, tačiau, kol kamuolys skriejo nuo jo pirštų galų iki krepšio, jis jautėsi gyvenąs iš tikrųjų.
Dabar Tomui dingojosi, kad jo gyvenimas tuščias. Jis stovėjo Rotušės aikštėje ir tirpo. Turistai įkyriai turistavo. Kiti žmonės, galgi irgi turistai, tingiai sėdėjo ir valgė lauko kavinėje... Gyvenimas dabar atrodė beprasmiškas, nes jam jau nemažai metų, o jis vis dar studentas, trečio kurso; netrukus, rodė aplinkybės, jis baigs mokslus, o tada turės... vėl kažką veikti? Bet kam? Tuo mokykla ir buvo įdomi, kad turėjo aiškią pabaigą. Studijos universitete irgi turi aiškią, apčiuopiamą pabaigą. Tačiau po to atsiveria tuštuma... Karjera... Tomas nedirbo, galėjo sau tai leisti, nes buvo iš vidurinės klasės. Kaip įmanoma dirbti, kai už žydro dangaus – kosmosas? Jei suspenduoji natūralią nuostatą, tai, aišku, viso labo žydra paklodė, lubos, gaubtas, tačiau vis tiek... Jei ten, štai tos, dabar, vidury dienos, nematomos, žvaigždės mums vaidenasi, tačiau jos jau išnykusios... Kam dirbti? Juk darbas būtų prasmingas tik jei žinotum, kad jis turės pabaigą... Jei Tomas būtų labiau domėjęsis technologijų pamokomis pas mokytoją Izidorių Anankę, jei būtų išmokęs išdrožti iš medžio klumpę, jis galėtų tikėtis prasmę regėti, droždamas tą klumpę, – jos pagaminimas apribotų jo pastangas, nukreiptų jas tikslo link... Tačiau dirbti, pvz., biure? Ar ministerijoje, kaip jo tėvas? Ką ten veikti? Ir dėl ko? Tomą ėmė slėgti „kosmoso baimė“, kaip jis ją vadino, tik šį kartą ją kėlė Darbas. Dirbti, kad užsidirbtum pensijai? Bet juk tai bus... kada tai bus? Ir ar iš viso bus? Štai – gyvenimas visiškai beprasmiškas, jei nėra pabaigos. Tekstas, ne knyga.
Tačiau pabaiga yra: mirtis laukia visų: ir bomžo, dabar slenkančio palei Rotušės aikštę, ir štai to įmitusio galimai vokiečio, valgančio lauko kavinėje cepelinus (ar pirmasis slenka autentiškiau, negu antrasis valgo?). Bet... kada tai bus, kada? Tomui jau kurį laiką atrodė, kad jo pelkėjantį gyvenimą išgelbėtų tik ankstyva mirtis. Skamba absurdiškai! Bet Tomui tai atrodė vienintelė išeitis: jei jam liktų gyventi, tarkim, pora mėnesių, na, gal pora metų, ne daugiau, gyvenimas kaipmat – atrodė jam – įgytų prasmę, intensyvumą ir spalvas. Kiekviena diena, artinanti jį prie mirties, būtų vis svaresnė, vis svarbesnė, vis ryškesnė. Jis lyg tikėjo, kad gyvenimas, tokiu atveju, imtų laipsniškai tankėti, kol virstų deimantu, kol taptų prasmingas ir ryškus, žėrintis ir akinantis kitus, net būsimas kartas. Gyvenimas, kol mirtis yra efemeriška ir atrodo esanti tolima kaip horizontas, atrodo išskydęs. Tik mirties artumas, jos suvokimas pagyvina gyvenimą. Ši keista mintis Tomą Apeironą keistai pradžiugino.
Jau nuo septyniolikos metų jam vis vaidenosi, kad greit mirs. Tačiau ši mintis nėra tokia vienareikšmiška: Tomas netroško mirties, ne, jis troško būtent gyvenimo, tačiau intensyvaus, spalvingo, tikro. Jis bijojo net pamąstyti apie nebūtį – ji jam regėjosi esanti „negatyvi begalybė“.
Tačiau kaip gyventi Žemėje, kai ji yra tik dalis kosmoso? Kaip gyventi Vilniuje, kai yra Milanas, Paryžius, Tokijas, Londonas? Kaip studijuoti lietuvių filologija, kai dar yra filosofija? O klasikinė filologija? O istorija? O meno istorija? O kiek pasaulių atsiveria Tomui prieš akis, įsivaizdavus, kad galėjo lankyti kitą mokyklą... Juk vien tai, kad jis būtų ne Tomas, o, tarkim, Tadas, numato begalę scenarijų ir leidžia įsivaizduoti begalę galimų gyvenimo formų.
Pasaulis ėmė rodytis toks didelis, kad ėmė triuškinti Tomą; jis, išpiltas prakaito, stovėjo Rotušės aikštėje, o tada lėtai ir ryžtingai pajudėjo link Šv. Kazimiero gatvės. Akimirką pagalvojo, kad šiuo metų a) ant jo veido nepaliaujamai ir abejingai auga šeriai; b) jo viduriuose šiuo metu aktyviai tęsiasi virškinimas. Pasaulis, atrodo, augo, skleidėsi ne vien virš jo, bet ir jame, pasaulio didumas/mažumas bloškė jį kažkur vis giliau į save – bet ne į save. Apie kokį „aš“ gali eiti kalba, jei šeriai ir žarnos nepaliaujamai drasko tą „aš“, tąso jį, lyg šunys mėsgalius ar kaulus? Bet visgi kažkoks „aš“ buvo ir suvokė, kad drasko šeriai ir neramina žarnos... Tuo tarpu viršum miesto tvenkėsi debesys.
„Jei žinočiau, kad greit mirsiu, aš... prieičiau prie jo...“ – tarė sau Tomas Apeironas, turėdamas minty tą jaunuolį, kurį godžiai stebėdavo autobuse, rytais keliaudamas į paskaitas ar egzaminus. Mintis jį užkalbinti atrodė tokia beprotiška, jog tik suvokimas, kad nebebus laiko gėdytis dėl šio begėdiško pasiryžimo (ką jau kalbėti apie veiksmą) galėjo pastūmėti Tomą tokiam žingsniui, kad ir teoriškai. Dabar jam vis ryškiau rodėsi, kad tik pabaiga, tik užbaigtumo nuojauta leidžia prasmei egzistuoti pasaulyje. Ar ne todėl sakoma, kad bus Paskutinis Teismas? Ar ne todėl visi nuolat laukia pasaulio pabaigos? Ar ne todėl filmai turi pabaigą? Knygos turi pabaigą? Ar ne todėl filmai ir knygos yra prasmingi, kad yra lyg ranka danguje apibrėžtas ratas, kuriuo nepaliaujamai plaukia debesys? Juk, jei ne tas ratas, mes net negalėtume suprasti to, kas vyksta aplink (aplink!). Muzikos kūriniai irgi juk turi pabaigą... Patirtys išvis išsiskiria iš nuolatinio pasikartojimo ir amžinojo sugrįžimo tik todėl, kad yra apibrėžtos, baigtinės. Pabaiga leidžia mums susiprasti, kad gyvename, ir kuo mažiau suvokiame, kad ji in potentia egzistuoja nuo mūsų gyvenimo pradžios, tuo mažiau gyvename... Ir jis staiga prisiminė, kaip kartą kursiokas, toks Antanas Hiubrys, per retoriką sakė kalbą apie tai, kad gyventi prasminga bus tik tada, kai mokslininkai sugalvos kaip gyventi amžinai. Tomas baisėjosi kiekvienu to liberalo (tas priklausė politinei partijai) žodžiu, persunktu begalybės geismo. Jis troško ne vien, kad ekonomikos ratai suktųsi amžinai, bet ir pačiam tame sukimesi dalyvauti!
Dabar Tomas ėjo Šv. Kazimiero gatve, trumpai žvilgtelėjęs į Bazilijonų vartus, – jų barokiškumas dabar kedeno jam plaukus, nes buvo jiems atsukęs nugarą. Nes jie vis dar egzistavo... Jie tebebuvo – jie ten ir jis tą žino. Išėjęs prie Bastėjos, apsižvalgė, tačiau panorama atrodė per plati, neaprėpiama; apėmė neviltis ir silpnumas. Gal jis serga? Tačiau ar liga nėra užpelkėjimas, bet toks esmingas užpelkėjimas, kad sunku pamąstyti apie kažką labiau susijusio su gaišimu, stagnacija, sąstingiu? Taip... tačiau netikėta mirtis, mirtis per nelaimingą atsitikimą, per teroro išpuolį ar pan. juk yra visai visiškai nelaukta ir todėl visai netinka. Juk jis, pakartokime, ruošėsi gyventi, o ne mirti. Tad, reikia žinoti, kad mirsi, kad tau nedaug liko, tačiau dar turi pakankamai laiko įgyvendinti svarbiausiems troškimams, patirti būties pilnatvę... Tačiau Tomas dabar jautė, koks efemeriškas šis pažadas: liga juk yra susijusi su kančia, skausmu, jis pats ligų visada bijojo; viltis, kad, žinodamas, jog tau nedaug liko, dar turėsi jėgų ir nuotaikos kažką prasminga veikti, ėmė rodytis akivaizdžiai iliuziška.
Tomas nusileido laiptais ir ėjo Maironio gatve, lenkdamasis automobilių ir bijodamas, kad, matydamas statybas, ims įsivaizduoti visas Vilniuje šiuo metu vykstančias statybas, net ir tas, kurių pats savo akimis nebuvo matęs... Tada nukeliavo į Bernardinų sodą. Ilgai žiūrėjo į tekantį vandenį, tačiau jį neramino, kad vanduo teka be pabaigos. Norėjosi, kad tai baigtųsi. Tada upelio čiurlenimas įgytų nukreiptumą, tikslingumą, prasmę, Tomo širdis imtų daužytis tolydžio greičiau, kaip stebint krepšinio rungtynių paskutines sekundes, kol tai baigtųsi... Ir jam norėjosi kažkaip pasirodyti, lyg tuoj bus pabaiga, kažkaip atlikti savo vaidmenį taip savotiškai, taip radikaliai, esmingai... Tačiau šis troškimas neišvengiamai atsimušdavo į suvokimą, kad kiekvienas būdas, kurį tik sugalvotų, būtų atėjęs į aktualybę didžiulio skaičiaus kitų galimų būdų išnaikinimo sąskaita. Kiekviena Tomo pastanga dabar jam rodėsi beprasmiška ir nebuvo valios, kuri gebėtų pasirinkti. Net pabaigos akivaizdoje jis tiesiog pasimestų ir nesugebėtų pasirinkti tokio vaidmens, kuriuo liktų patenkintas; milžiniškas kosmoso svoris dabar jį prispaudė prie Žemės. Jis prisiminė, kaip prieš kiekvieną pabaigą (krepšinio rungtynių, klausomos dainos, skaitomos knygos, paskaitos) jį apima besaikis blaškymasis, nerimas, chaotiškas mėtymasis, nesugebant pasirinkti vienos pozos, vieno gesto, vieno žodžio ar minties...
Tačiau šita Žemė juk... viso labo viena iš daugelio planetų, galaktikoje, kuri tėra viso labo viena iš daugelio galaktikų, Visatoje, kurios neįmanoma įsivaizduoti, nepresuponuojant, bent jau teoriškai, jos ribų, kas aiškiai yra neįmanoma, nes jei ribos – tai Visata ne beribė, o jei Visata ne beribė, tai ji – ne Visata, tačiau Visata be ribų neįmanoma įsivaizduoti, nes protas nėra be ribų, todėl protu su ribomis nepamąstysi Visatos, nes kaip gi tu ją pamąstysi... Juk įsivaizduoji ją su ribomis, ribotą, tad įsivaizduoji kažką kitką, tai negali būti Visata...
Tomas pajuto, kad pasaulis pilnas reiškinių, įsistebeilijo į medį, tačiau medis, o varge, juk visas gumbuotas ir toks įvairiopas, o kiekvienas lapelis... o kiek ten vabalų vabalėlių, o jei dar pamąstysime apie bakterijas... betgi apie grybus... Tada jis pajuto vėjo dvelksmą, tačiau tai buvo vėjas, kuris pučia tik Vilniuje, nors ir dalis didesnio vėjo, atmosferoje judanti oro masė... Tačiau kas yra vėjo apibrėžimas, jo stabili, fiksuota tapatybė? O Tokijuje juk dabar irgi pučia vėjas, tik koks tai vėjas? O ką šiuo metu veikia Ramūnas? Ir kur jis tai veikia, su kuo? Tačiau pats Tomas pajuto, kad veikia kažką su visais tais, kurie aplink – o jų buvo daug. Ir kur baigti jų skaičiavimą – ar tie už anų medžių dar aplink jį, o gal jau per toli? Jis juokėsi ir, kažką burbėdamas sau po nosimi, ėmė kalbinti antis, bandydamas pasidalinti su jomis savo mintimis; jos atsispindėjo blizgančiose ašarose jo akyse.


2017

Sunday, 10 September 2017

Praeities prispausti amerikiečiai

Po įvykių Šarlotsvilyje tęsiasi debatai kas kaltas, kas nekaltas, ir ką daryti. Ten vyko „Unite The Right“ maršas, esą skirtas neleisti nukelti konfederatų kariuomenės generolo Roberto E. Lee paminklo iš seniau jo vardu pavadinto parko, dabar pervadinto „Emancipacijos“. Savotišką įnašą į polemiką įnešė Nida Vasiliauskaitė, paskelbusi Delfi.Lt straipsnį ta tema. Deja, platesnio vertinimo ji nepateikė, o susikoncentravo į minėtų įvykių pretekstą – paminklų konfederatų generolams ir kareiviams nukėlimą. Būtent šį klausimą aš ir pasistengsiu išnagrinėti.

Nida Vasiliauskaitė teigia, esą yra didus žygdarbis pastatyti paminklą pralaimėjusiam priešui, parklupdytam priešui ir taip susitaikyti, būti civilizuotiems ir ne-barbarams, ištiesti ranką pralaimėjusiam garbingoje kovoje, suprantant, jog viskas galėjo pasisukti ir kitaip. „Gerbti pralaimėjusį priešą – netgi paminklą jam pastatant – užuot apspjaudžius, perdarius į monstrą ir užtrypus – vienas nedaugelio dalykų, kuriais Amerika yra graži, protinga ir kilni. Buvo.“ – tvirtina autorė.

Tokiu atveju, tęsia autorė, barbarai ir Amerikos visuomenės kiršintojai yra būtent kairieji liberalai, reikalaujantys nuversti tiek metų prastovėjusius paminklus – anot jos – gerai nugalėtųjų valiai pralaimėjusiųjų atžvilgiu. „Taip, tai YRA fanatizmas. Iš pagarbos žmonijai atvedęs tiesiai į troškimą ją – visa visutėlę – prakeikti ir ištrinti, iš pastangų būti civilizuotais – į gryniausią barbarybę, iš siekio būti jautriu ir teisingu – į kraštutinį beatodairišką neteisingumą.“ – teigia Vasiliauskaitė.

Come on, Robertas E. Lee <...> et alia tai todėl stovi bronziniai aikštėse, kad Amerika patikėtų esanti viena nacija, kad pralaimėjusi pusė galėtų išlikti ori, o laimėjusi atrodytų verta pasitikėjimo – kad nekiltų pilietinis karas. Nugriauti juos užsakyti gali tik tas, kas nori priešingai.“ – teigia autorė. Vasiliauskaitės įvertinimas, jog šie paminklai esą nugalėtojų pastatyti nugalėtiesiems, kaip geros valios ženklas, yra paprasčiausiai klaidingi: dauguma paminklų konfederatų vadams pastatyti 1890-1920 m. (ankstyviausias, apie kurį teko girdėti, pastatytas 1884 m.) t.y. po kelių dešimtmečių nuo karo pabaigos. Minėtasis generolo Lee paminklas pastatytas... 1924 m. Sutapimas ar ne, bet didvyrių atminimas pasidarė aktualus ne bet kokiu metu, o tais laikais, kai buvo įvesti prieš juodaodžius nukreipti įstatymai (Jim Crow įstatymai). Paskutinis paminklų statymo vajus prasidėjo 1950-1960 m., vykstant kovai už pilietines teises. Kitaip tariant, plika akimi matome, jog šie monumentai nuo pat pradžių tarnavo kaip Pietų kovos tęstinumo simboliai. Juos pastatė nugalėtieji tam, kad įrodytų sau ir juodaodžiams, kad visai nėra nugalėtieji, na, tai nebent jiems nutikusi nelaimė, kurią verta apraudoti, kaip neišnaudotą galimybę, tačiau kova dar nebaigta. Akivaizdu, kad paminklai atsirado kaip XX a. pr. realijų atspindys, kaip pateisinimas tam, kas tuo metu vyko. Dar įdomiau: jų pastatymo tikslas buvo sukiršinti žemiausius baltaodžių sluoksnius su juodaodžiais, kad jie nekovotų prieš išnaudojimą, kurio aukomis visi buvo. Tad, šie paminklai nuo pat pradžių buvo manipuliacijų objektas.

Paprasčiausiai tariant, Vasiliauskaitės interpretacija yra iš piršto laužta. Dar daugiau: paminklus statė konfederatų šalininkų organizacijos, ne nugalėtojai. Jiems nerūpėjo, kad „laimėjusi [pusė] atrodytų verta pasitikėjimo“ – jie tęsė kovą ir 1960-aisiais, nenorėdami leisti, kad būtų panaikinta segregacija – juk dėl to nusprendė anie, o išdidūs pietiečiai neketino jiems nusileisti. Nugalėtojų nuolaidumas, skatinamas taip pat ir Demokratų noro užsitikrinti pietiečių palaikymą, lėmė ne susitaikymą ir „buvimą viena šalimi“, o užsitęsusį konfliktą tarp baltųjų viršenybės šalininkų ir juodaodžių. Susitaikymui reikia abiejų pusių geranoriškumo, persimainymo, klaidų pripažinimo. Vasiliauskaitės romantiška tezė skamba be galo originaliai, tik, deja, mažai ką turi bendra su realybe.

Autorės tezė apie garbingą kovą ir mokėjimą, laimėjus, išlikti civilizuotam ir garbingam puikiai tinka iki-modernios epochos karams. Kare, kuriame susikerta materialūs valdovų interesai, garbinga yra per daug nesipūsti laimėjus. Kare, kuriame ginama tam tikra ideologija ar pasaulio vizija, žmonės ir jų garbė yra antraeiliai dalykai. Pripažinti priešo viziją kaip teisėtą reiškia, kad karas buvo beprasmiškas.

Už ką kovojo konfederatai? Paprastai tariant – už vergovę. Už teisę sudaiktintį žmogų pačia paprasčiausia to žodžio prasme. Aš visai neketinu atmesti konfederatų kariuomenės kareivių ir vadų žmogiškumo ir neketinu jų laikyti nežmonėmis. Ne, jie žmonės. Kaip žmonės, jie kovojo, kentėjo, krito, žuvo. Bet jie kovojo už esmingai blogą idėją. Jų „žmogiškumas“ ir „racionalumas“ neginčytinas, tačiau Vasiliauskaitė pamiršta pridurti, kad jų racionalumas buvo panaudotas blogam, o žmogiškumas nebuvo taikomas juodaodžiams. (Galiausiai, generolo Lee racionalumas vertinamas, studijuojant jo taktiką karo akademijose.) Jie kovojo, perfrazuojant autorę, už „kraštutinį beatodairišką neteisingumą“.
  
Be to, būti „tokiu pat žmogumi, kaip mes“ nereiškia, kad esi nusipelnęs paminklo. Paminklas ženklina iš principo ne-tokį-kaip-mes. Ir, kur Vasiliauskaitė sustotų? Štai generolas Lee – vertas paminklo, o Leninas, o, tarkim, Stalinas? Ar paminklų jiems nukėlimas irgi reiškia norą „ištrinti“ žmoniją? Ar ne tuo tie garbūs ponai ir užsiėmė? Ir ar bet koks paminklas, jei tik buvo pastatytas, jos manymu, vertas stovėti amžinai?

Vasiliauskaitė savo straipsnyje apskritai nepamini, už ką šitie garbūs ponai kovojo. Atrodytų, kad karas kilo be priežasties. Graži pasaka, kurią ji mums pasekė, iš esmės, yra apie brolžudišką karą, kurio pabaigą vainikavo didžiadvasiškumo protrūkis ir susitaikymas. Kad tarp tų dviejų baltaodžių brolių atsistojo Juodaodis, atsistojo Vergas, autorė pamiršta paminėti. Ir, deja, nepasiūlo Juodaodžiui vietos savo romantinėje didybės vizijoje. Susitaiko buvęs vergvaldys ir jo brolis, kuris neturi vergų. O buvę vergai? Ar juodaodžiams apskritai esama vietos toje bendroje didybėje, kurią neva reprezentuoja tie paminklai? Ar Amerika gali patikėti „esanti viena nacija“, jei didelė dalis jai priklausančių žmonių iš jos simboliškai išmesti? Generolai, kurie kariavo tame kare, gal net ne visi pritarė vergovei, tačiau tiesa ta, kad jie, nori nenori, tarnavo siekusiems ją išsaugoti. Amerikos visuomenei, kuriai priklauso ir juodaodžiai, suvienyti nelabai tinka baltųjų viršenybės šalininkų pastatyti paminklai baltųjų viršenybės stricto sensu gynėjams, kuriuos dabar lanko ir kuriems lenkiasi... baltųjų viršenybės šalininkai.

Tai, kad vieni stato paminklus tiems, kurie engė kitus – tas autorei atrodo nekvestionuotinas žmogiškumo ir jautrumo triumfas, – veda prie vis ryškėjančios dichotomijos „Mes vs. Jie“, kur abi pusės vis labiau praranda žmogišką veidą. Baltieji stato paminklus konfederatams? Juodaodžiai šlovins kovojusius prieš baltuosius jėga. Į tai baltieji atsakys didesniu konfederatų celebravimu, o juodaodžiai – dar aršesniu „Black Power“ celebravimu... Tie, kurie iš paskutiniųjų priešinasi vienų aukštinimui, nuoširdžiai garbina kitus. Visuomenė suskyla į frakcijas, kurios kiekviena turi savo „didvyrius“ ir niekina oponentų „didvyrius“. Tai veda į tribalizmą, o ne į universalizmą.

Svarbiausia, Vasiliauskaitė vaizduoja, kad didžiuotis savo „moraliniu pranašumu“ prieš konfederatus yra kairiųjų liberalų dekadanso viršūnė (ar dugnas). Na, taip, vergų nelaikančiam ir vergovei nepritariančiam žmogui nėra ko didžiuotis prieš vergvaldį. Argi ne moralinis reliatyvizmas tikinti, kad „tada buvo tokie laikai“ ir „tokia jų kultūra“? Tačiau tiesa, jog ir XIX a. buvo pakankamai žmonių, kurie buvo prieš vergovei. Ne vakar ji buvo pasmerkta, kaip, atrodo, mus nori įtikinti autorė. Jei nesama moralinio pranašumo, jei „nėra blogų žmonių, yra tik žmonės, kurių istorijos mes negirdėjome“, tada kaip iš viso kalbėti apie moralę? Tai yra universalizmo priešingybė.
    
Galiausiai, jeigu tai būtų paminklai „kritusiems kare“ ar kitoks karo atminimo įamžinimas, tada taip, galima būtų sutikti su Vasiliauskaitės versija apie „gerą valią“. Dažnas tų paminklų atrodo gana karingai... Kam kiltų mintis, kad jie – nugalėtiesiems? Žmonės, ėję ginti Roberto Lee paminklo, gynė ne „gerą valią“, apie kurią kalba autorė; jie gynė ne idėją, kad kare, toje didžioje nelaimėje, visi yra lygiai patrankų mėsa, – kažkas pasirodo esąs miklesnis, žudydamas žmones, kažkas kažką išgelbėja, kažkas pats išsigelbėja, kažkas parodo žmoniškumą, o kažkas – nežmoniškumą, – kur visi vienodai vargsta dėl kažkieno tolimų, jiems galbūt nesuprantamų interesų, dėl galingųjų užgaidų, – taip , tada beliktų sutikti: atmintis, liudijanti, kad karo beprasmybėje krito daug gabių, dorų, protingų žmonių iš abiejų pusių ir niekas nėra tiek šventas, kad tryptų jų atminimą, – atminimą būtent kaip šios nelaimės aukų – verta išsaugoti. Ne, ginusieji Lee paminklą gynė savitą Pietų identitetą. Tie paminklai liudija pietiečių nuostatą „Ir visgi mes buvome teisūs“. Tad, tai, kad Vasiliauskaitė nusprendė „istorinę atmintį“ ginti būtent pasitelkusi šį konfederatų paminklų pavyzdį, išties yra didžiulis nesusipratimas.
  
Jei kuo ir reikia kaltinti paminklų griovimo vajaus organizatorius, tai naivumu. Jie, regis, tikisi, kad, sušlavus po kilimu šiukšles, pasidarys švaru. Šie paminklai, drįstu spėti, abiem konflikto pusėms naujo aktualumo įgavo tik dabar, iki tol jie domino tik balandžius. Jei vienus jų nebuvimas nuramins, kitus suerzins ir įskaudins. Vienašališkumas yra blogiausia, kas šioje situacijoje gali nutikti. Guy Debord‘as teigė, kad Chruščiovo žymusis Stalino pasmerkimas buvo „stalinistinis“, t.y. taip pat nuleistas iš viršaus. Griaunant vergvaldžių kariuomenės paminklus, jų vertybės ir idėjos lieka. Kairieji liberalai, besitikintys lengvai suvesti sąskaitas su sudėtinga JAV istorija, neįvertina viso problemos sudėtingumo. Greičiausiai, jie nori simboliškai panaikinti rasizmą, kad nereikėtų kovoti su juo šiandien ir nereikėtų nagrinėti jo priežasčių.

O kaip su kitais paminklais? Juk visi „Founding Fathers“ turbūt buvo, mūsų laikų standartais vertinant, rasistai. Na, nereikia pamiršti, kad JAV atstovavo ne konservatyvią viziją (kaip atrodo dabar, kairiesiems liberalams ją puolant), o progresyvias idėjas, Apšvietos vertybes ir t.t. Tai, kad jie susilaukia kritikos ir jų pažiūros kelia pasipiktinimą, matyt, didžiai prajuokintų Burke‘ą, de Maistre‘ą ir kitus... Jų progresyvumas priėjo liepto galą, nes paaiškėjo, kad šie progresyvieji ne visur taikė vienodus standartus ir šitai dabar yra dėmesio centre. Tai jie griovė tradiciją, senąją tvarką ir buvo tų laikų „kairieji liberalai“. Kaip ir bet kokia pažanga, jų propaguota pažanga pasiekė stadiją, kai atsirado už ją pažangesnė pažanga. „Founding Fathers“ bėda ta, kad jie negyveno in times immemorial, be to, sukūrė valstybę, formaliai paremtą tam tikra filosofine koncepcija. Jų pranašumas prieš Lee yra tas, kad jie bent jau žodžiais skelbė teisingumą. To nepavargsta sakyti Slavojus Žižekas. Jie nebuvo šventieji, tačiau tai aukšti reikalavimai, kurie jiems dabar pakiša koją, įgalino mus juos vertinti ir to nereikia pamiršti.

Čia ir yra tas skirtumas, kurį sąmoningai pražiūri Vasiliauskaitė: ne tas pats yra būti žymiu mokslininku, būnant rasistu ar misoginu, ir vadovauti vergvaldžių kariuomenei. Vienas dalykas yra nekęsti juodaodžių ar žydų mintyse ar privačiai, o kitas dalykas – aktyviai veikti. Jei žmonės nori vertinti praeitį – puiku, tačiau tegu jie taip pat griežtai vertina save bei savo „didvyrius“.
               
Tiesa ta, kad Amerikos didybė stovi ant itin negarbingų pamatų, tačiau mesti šiuos žodžius į veidą Amerikos patriotui ir taip jo akyse pasidaryti „Amerikos priešu“ yra itin bloga taktika, norint iš praeities pasimokyti. Reikia siekti be nuoskaudų vertinti skaudžią praeitį, o aukų ir budelių provaikaičiai neturi vieni kitų teisti už prosenelių nusikaltimus – pakanka naujų. Tačiau tai nereiškia, kad reikia gyventi iliuzijomis apie didingą praeitį.
  
Galiausiai, akivaizdu, kad paminklai mūsų laikais ir jau seniai ne įprasmina istoriją ar įamžina didvyrių, nepriklausomai nuo jų politinės priklausomybės, atminimą, o yra sąskaitų suvedinėjimo įrankis, būdas iškelti savus ir nusmukdyti svetimus. Ir kada buvo kitaip? Be to, nereikia naiviai tikėti, kad paminklas atstovauja „visuomenės“ kolektyvinę praeities viziją – jis atstovauja tam tikro sluoksnio interesus; ši vizija retai būna kilusi iš „apačios“.
   
Kokia išeitis? Paminklus perkelti į Grūto parką ar panašią vietą, kur jų meninė ir istorinė vertė būtų suvokiama atsietai nuo šios dienos aktualijų, kurios ir sudaro jų reikšmę daugeliui.
O miestuose? Na, gal geriau nė jokių paminklų nereikia. Robertas Musilis sakė, kad nėra mažiau matomo dalyko, negu paminklas. Mes einame pro Kudirką ar Gediminą ir matome juos tik kaip foną savo kasdienybei. Jei atsiverstume Kudirkos raštus ar paskaitytume apie Gedimino žygius, paskaitytume jo laiškus ir t.t., jie mums būtų nebe „balvonai“ ir ne kažkokie dėdės, kurie mus „žavi“, nes taip pasakė mokytoja ar tėvai, o žmonės, kurie šį tą nuveikė ir už tai verti pagarbos ar bent dėmesio, ne celebravimo ir klūpojimo, kuris dangsto užmarštį, o bendravimo su jų palikimu. Tad, galiausiai, paminklai, kaip tokie, nėra tokie jau svarbūs, saugant atmintį.
   
Arba, štai vienas iš miestų, kuriuose stovėjo paminklas konfederatų kareiviams, jį perkėlė į muziejų, o jo vietoje nusprendė pastatyti paminklą visiems kritusiems kare. Manau, tai visai protingas sprendimas.
   
Pagaliau, akivaizdu, kad fašistams susirinkti Šarlotsvilyje viso labo prireikė preteksto ir jie tą pretekstą rado, juo pasinaudojo ir nukreipė dėmesį nuo savo idėjų. Konfederatų generolai jiems pasitarnavo kaip pritariantis balsas iš praeities, kuriuo jie tam tikruose sluoksniuose gali kažką motyvuoti. Taip garbūs džentelmenai tampa „įkvepėjais“ vizijos, kuri nieko bendra su jais neturi, postmodernios ir postironiškos alt-Right vizijos. Jei Vasiliauskaitei rūpėtų jų garbė, ją reikėtų ginti būtent nuo tokių „gynėjų“. Pasirinktas pretekstas, kad ir koks įdomus ir vertas aptarimo, nėra toks svarbus, kaip vaizduoja Vasiliauskaitė; išties, jei paminklai stovėtų toliau, įvykiai Šarlotsvilyje (ar kur nors kitur) vis vien būtų įvykę, radus kitą pretekstą.

Praeitis vis dar slegia amerikiečius, bet nurašyti tai, kaip „išprotėjusių leftistų“ bandymą sunaikinti istorinį atminimą, nutylint to „atminimo“ konstravimą ex post, dangstant nenorą apskritai vertinti praeitį keistomis įžvalgomis, neturinčiomis nieko bendra su istorija, prasta išeitis. Teisingumo troškimą, kad ir kokį naivų, reikia ne nurašyti kaip fanatizmą, o nukreipti kitur – į kovą su dabarties bėdomis, pasimokant iš praeities.

Monday, 3 July 2017

Prierašas apie „banalybės kultą“

Praeitais metais filosofė Nida Vasiliauskaitė savo Delfi.Lt publikuotame straipsnyje pateikė tam tikrą apibendrintą koncepciją, kurią pavadino „banalybės kultu“. Iki ir po to daug minčių ta tema „Facebook“ sugeneravo ji ir jos kolegos grupėje „Totalitarinis feminizmas“. Atsižvelgdamas į tai, jog ši koncepcija nėra užbaigta, vis vien noriu ją, kad ir pavėluotai, pakomentuoti.

Autorė pradeda tvirtindama, jog hipsteriai, „kartu su „visais““ palaiko, „politiškai ir kasdieniais gestais“, banalybės atmosferą – tai atmosfera, „kurioje nieko kokybiškai naujo nutikti negali, žaidimo taisyklės iš anksto žinomos, viskas vienodai svarbu ir todėl niekas nebesvarbu, nes didelėmis idėjomis <...> tiki tiktai naivuoliai, pamišę revoliucionieriai ar kvailiai, o didelių žmonių nebūna“. Tokia padėtis susiklosto ne savaime, o yra palaikoma tam tikros „doktrinos“, kuria remiasi kiekvieno/s pasaulėžiūra. Tai – ir kultas, kurį sudaro „ritualizuota priežiūros, restitucijos, galutinių prielaidų apie tikrovę ir jų pagarbinimo sistema“. Kulto adeptai gina kultą, net negebėdami įvardyti, kas jį sudaro, anot autorės.

Sakyčiau, „banalybės atmosferą“ pirmas aiškiai aprašė Herbertas Marcuse savo veikale „Vienamatis žmogus“. Jis aiškino, kad, kadangi viskas svarbu, niekas nesvarbu, kažkokia alternatyva tampa nepamąstoma. „Banalybės kultas“ primena Guy Debord‘o aprašytą „spektaklio visuomenę“ ir Hannah‘os Arendt veikale „Žmogaus būklė“ aprašytą perėjimą nuo „veiksmo“ prie „elgesio“.
Toliau Vasiliauskaitė išvardina 6 „tezes“, būdingas „banalybės kultui“ bei dar kelias pastabas. Pažvelkime į jas atidžiau.

Jos pateikiamos „tezės“ – tokios:

1. žmogus privalo būti „normalus“, tokia, kaip visi, gyventi „pagal gamtą“, paklusdamas biologiniam determinizmui, kuris atmeta unikalumą;
2. žmogus priklauso kitiems ir privalo atitikti jų lūkesčius (t.y., turi būti banalus) bei vykdyti jų nurodymus;
3. žmogus  neįsivaizduojamas be bendruomenės, jis neturi valios, o yra tik „bendrojo molio“ (iš kurio visi nulipdyti) gumulas ir privalo atlikti tam tikrą vaidmenį, turėti kažkokią tapatybę;
4. jausmas, nuojauta – svarbiau nei mąstymas;
5. normą žmogus privalo priimti, kaip transgresuotiną, ne per daug rimtai, su sąlyga, kad ji bus pripažinta;
6. sistemos pokyčiai laikomi sunaikinančiais visumą.

Toliau: „obsceniškas galutinės lygybės-nieke šventimas“. Lygybė „banalybės kulte“ esą suvokiama, kaip „nelygiųjų lygybė“, pagrįsta baziniu vienodumu, dažniausiai apeliuojant į biologiją.

„Banalybės kultas“ esą verčia neanalizuoti, neskirstyti dalykų, nematyti skirtumų. Atsisakymas matyti skirtumus iliustuojamas gana keistais pavyzdžiais: „nuo senovinių liaudiškų „ar ten taip, ar biskį kitaip“, „kaip pavadinsi – nepagadinsi“ iki dabartinio „nesikabinėk prie žodžių““. Neaišku, kaip šis bendrumo suvokimas siejasi su neoliberalizmo skleidžiama idėja, kad reikia garbinti visas tapatybes, na, ir būti vaidmens atlikėju/a.

Gana keistu pavyzdžiu straipsnis ir užsibaigia. Kalbėdama apie gentis, tai, ką pavadina „herojinėmis visuomenėmis“, Vasiliauskaitė pastebi: „ten nėra individo, bet yra istorija ir yra tam tikras Mega-Individas, kurio epopėją tęsia pavieniai gyvenimai“.

Galiausiai, prieinama išvados, kad „banalybės kulte“ nėra apie ką papasakoti, nieko ten nevyksta, yra tik pavienis individo gyvenimas, jo slegianti kasdienybė, kurios neva neįmanoma peržengti ir šis suvokimas lemia politinę šios „atmosferos“ manifestaciją – tai, ką autorė įvardija, kaip „neoliberali demokratija“.

Kalbėdama apie jausmo/mąstymo perskyrą, Vasiliauskaitė teigia, kad iš jausmo vertinimo atsiranda „„gyvo bendravimo“, besąlygiškai pozityviai priešinamo virtualiam, fetišizmas“, ką ji čia susieja su Zygmunto Baumano interviu išsakyta mintimi, kad socialiniai tinklai – „spąstai“. Iš to (ir daugelio kitų jos pasisakymų) darytina išvada, kad soc. tinklų kritika kažkokiu būdu yra sudėtinė „banalybės kulto“ dalis. Tokia mintis, kuri čia labiau numanoma, negu aiškiai išsakyta, yra visiškas nesusipratimas.

Kaip jau esu rašęs, socialinių tinklų keliama problema yra ne tariama grėsmė „gyvam bendravimui“, tačiau tai, kad, trumpai tariant, a) jie fundamentaliai išreiškia „vienamatės visuomenės“ esmę; b) jie yra kontroliuojami iš išorės ir yra manipuliavimo realybe priemonė; c) jie leidžia biopolitinį žmonių skirstymą/valdymą; d) jie suteikia prielaidas manifestuotis visam tam, ką Vasiliauskaitė vadina „banalybės kultu“ – jie ir yra grybiena, rizoma, kuria plinta informacija. Todėl būtina skirti apsimestinę kritiką ir tikrų soc. tinklų keliamų problemų, kurios yra atspindys bendrų valdymo tendencijų, įvardinimą.

Trumpai apžvelgus straipsnyje nurodytus dalykus, matosi stulbinamas panašumas į Debord‘o aprašytą „spektaklio visuomenę“. Debord‘as konkrečiai nurodo būtent tiek „spektaklio visuomenės“ neistoriškumą, kurį sieja su struktūralizmu, jos „banalumą“, kurį aiškiai išveda iš kapitalizmo raidos, jos siūlomus role models, pavyzdžiui, įžymybę, laiko „individo priešu“. Taip pat jis pabrėžia, kad „spektaklio visuomenė“ kuria tam tikrą „naująją valstietiją“, kuri gyvena „kontroliuojamoje teritorijoje“, naujajame mieste, ją jungia dirbtinis, „spektaklio“ užtikrinamas, tamsumas. Debord‘as akcentuoja, jog tokio miesto prigimtis yra tokia, kad, pasak jo, ten niekas niekada nevyko ir niekada neįvyks. Tai yra būtent tai, ką teigia Vasiliauskaitė.

Apie sistemos pajėgumą integruoti nukrypimus kalbėjo tiek situacionistai, tiek Th. W. Adorno, tiek Slavojus Žižekas. Vasiliauskaitės pastebėjimas, kad kliūtis „banalybės kultui“ yra ištikimas taisyklėms individas, yra labai taiklus. Tačiau, kita vertus, neaišku, kaip tai susiję su sistemos „jautrumu“ ir nuolatinės apgulties būkle.

Radikalus individualizmas primena vieno anarchizmo pradininkų Maxo Stirnerio idėjas. Kadangi nesu su jomis gerai susipažinęs, plačiau nekomentuosiu.

Vasiliauskaitė kalba apie esminę „banalybės kulto“ opoziciją valiai, autentiškam veiksmui ir didiesiems žmonėms, ką pabrėžė Arendt. Ji ne kartą kalbėjo apie tai, jog nuo veiksmo ir sąmoningo pasirinkimo pereinama prie buvimo sąlygotu gyvuliu. 

Tačiau yra vienas ryškus skirtumas: Vasiliauskaitė, kitaip negu Marcuse, Arendt ir Debord‘as, visiškai neanalizuoja fundamentalaus klausimo, kaip „banalybės kultas“ randasi ir kam tai naudinga. Taip, aišku, kaip dieną, kad jis palaiko status quo, tačiau kodėl būtent jis? Jungtinės Marcuse‘s, Arendt ir Debord‘o pajėgos atskirai priėjo tos pačios išvados, kad po-industrinio kapitalizmo tikrovė yra tiesioginis kapitalizmo raidos produktas. Tačiau Vasiliauskaitė nei patvirtina šį atsakymą, nei jį paneigia. Tad skaitytojui lieka neaišku, kodėl „banalybės kultas“ išvis atsirado.

Norėtųsi istorinio požiūrio. Ypač problematiškas man atrodo autorės lengva ranka daromas tokių dalykų, kaip džiaugsmas, kad visi mirsime, kuriam iliustruoti skirtos citatos skamba, lyg būtų paimtos iš Marko Aurelijaus „Sau pačiam“, liaudies patarlės apie skirtumų tariamą nebuvimą bei specifiškai postmodernios ištaros, sulyginimas. Kyla klausimas, ar „banalizacijos“ procesas glūdi pačioje visuomenės, bendruomenės esmėje, ar tai, visgi, specifiškai modernus reiškinys.

Taip pat tekstas kenčia nuo sunkiai permatomo stiliaus, nes gremėzdiški sakiniai sujungia į vieną dalykus, kurie nelabai tarpusavyje susiję. Nelabai aišku, kodėl į vieną sujungiami išoriškai priešingi reiškiniai, kaip kad „vertybių“ saugojimas, būdingas dešiniesiems, ir „progresyviųjų“ parodamasis transgresyvumas. Paviršutiniškai žiūrint, tai atrodo nesuprantama. Panašu į pabirus faktus. Susidaro įspūdis, kad paminėti dalykai tikrai nėra esminiai, pagrindiniai ar vieninteliai „banalybės kulto“ elementai, juos galima pakeisti kitais.

Taip pat, norėtųsi paklausti, kokia teorinė prieiga įgalina šias išvadas. Mano išvardyti filosofai turi vienokią ar kitokią agenda, tačiau neaišku, kokia yra, autorės nuomone, alternatyva. Labai džiugu, kad Vasiliauskaitė gina individualizmą ir laisvą valią, tačiau lieka neaišku, ar čia kalba eina apie kažką panašaus į Arendt propaguotą klasikinį idealą, ar, blogiausiu atveju, į mažai mūsuose žinomo tinklalapio Spiked-Online.Com reiškiamas pažiūras – „kairumu“ pridengtą dešinįjį „darau, ką noriu“ tipo „libertarizmą“. Vienu žodžiu, norėtųsi aiškesnio istorinio, politinio apibrėžimo, kas yra „banalybės kultas“, nes paskiri dalykai – akivaizdūs, tačiau kiti atrodo atsitiktiniai. Straipsnis – originalus, tačiau trūksta detalios analizės. Man atrodo, jog „banalybės kultas“ turi būti aptariamas ryšium su „spektakliu“ ir perėjimu nuo veiksmo prie triūso (labour) ir kažkaip pratęsti ankstesnes analizes.

Wednesday, 7 June 2017

The Importance of Not Voting

As the General Election approaches, I would like to present my thoughts on the subject in a quite specific way – not by endorsing either party or enthusiastically urging people (especially young people) to vote for whomever they want, but to consider whether one should or should not vote in elections.

First of all, one begins by asking the simple question: ‘How am I to make a difference?’ The simple answer is – take part in politics. The most general way in which citizens do this in a democracy, is by voting in general and local elections (and presidential elections elsewhere). Thus we – so we are told – decide what will become of our lives in the next 4-5 years. ‘Britain decides’ – we hear here and there as the vote looms. If we do, we decide for those who do not take part in elections too.

Suppose I vote. When I cast my ballot, I effectively endorse the system in toto. I endorse its very structure – I take part in the general will (Rousseau) and give in to it. When people say that only those who voted can criticise the ones elected, they are wrong: a vote for Labour is a vote for the Tories as well, since you agree your local Labour MP will take his or her seat in the House of Commons made up of representatives of all parties, the Tories included. This in itself is not yet enough to panic. After all, if we agree to take part in the democratic process, we must endorse it as a whole never mind the consequences that we ourselves might be opposed to profoundly. This is the basic rule of modern democracy.

But what if I see that my vote does not anyhow affect the system itself, since most questions – indeed, the most fundamental ones – are usually agreed upon by all parties taking part. Here we counter what theorists call the post-political condition. Simply put, it means politics lose their political essence. What is left is administration of citizens via techniques of governmentality (Michel Foucault’s term). So, we see decision-making turn from a political thing to simple calculation, best done by computers and not humans; ideas and metaphysical concepts give way to efficiency and pragmatism that leave no place for human action, that, according to Hannah Arendt, is essential to politics.
     
Here two strategies emerge. Firstly, if I refuse to vote, not wishing to endorse the system, it may be because I wish for certain reforms, even if limited – say, changes to the voting system. Or maybe I wish the actors in the political game would again get political. I might wait for a better day, when politicians would come up with new ideas and allow me to choose between qualitatively – not quantitatively – differing visions for our future. Rosa Luxemburg once said that back in the day clashes between different ideas and classes were honest. If it was about ‘Socialism vs. Capitalism’, she argued, it would be a clear choice. This is what I might want as well – a clear choice. However, I see this choice as anyway within the limits of the system.

Secondly, I might want to abolish of the system itself. That is, I can reject elections if I see voting is essentially flawed and the system makes no change possible at all. Thus, I reject the system altogether. Party politics are illusory and only hide the basic unity of the system. Guy Debord thought the voting system is conservative, whilst capitalism is constantly revolutionising itself. If I realise that proposed amendments that would supposedly improve the living conditions of the poor and vulnerable, are merely like rearranging the seats on the Titanic, my only answer is not voting.
So, the former reason for abstaining is based on a belief in the system but with a wish for certain changes, that would reinvigorate it (or a return to basics), while the latter means rejecting the system as the root of all problems which different parties promise to solve.

Refusing to take part in elections is not uncommon today and is proposed by well-known theorists like Slavoj Žižek or Alain Badiou and in the past has been advocated by a wide array of critics of representative democracy and government. They note the fact that elections do not actually change anything, and not simply because particular people are not suited to govern, but because of the very nature of the system. It cannot be changed piecemeal, only rejected as a whole, they argue.
  
The ones who argue against voting from the perspective of bettering the system without getting rid of it are often the ones endorsing ‘political’ movements, or so-called populists. They see such forces as marking a return to genuine politics after what Francis Fukuyama called ‘the end of History’. When a new movement/party emerges or people like Bernie Sanders or Jeremy Corbyn get into the spotlight, those wishing a return to politics feel like they are actually witnessing it. So, they go back to voting and support new populist mass movements. A Trump or a Marine Le Pen echoes their sentiment of rejecting the Establishment. Tired of patronizing administrators, people embrace a new kind of politics manifestly at odds with the status quo. As these supposed radicals constantly reminds us of this, even if they do not in principle oppose the system, the fact that they receive massive support, speaks volumes about how deeply people are fed up with post-politics.

So, if I decide not to vote, it’s perhaps because: 1) I feel it is meaningless, because things never change; 2) I reject all participants of the election and wish for better politicians. In the latter case, it is easy to see what I should do – engage with the party I most support and do my best that they change for the better, or start my own one. This requires patience and an ability to compromise, to talk to people, to engage in debate. However, it also means I can hope to see some change. In the former case, I am left unsure what to do – if I reject the system, I am side-lined and feel out of sync with the world (election coverage on TV, but I ‘don’t care’); I simply live my life with no hope for change or dreaming one day it will come, but perhaps not in my lifetime.

Before I move on to discussing the issues with not voting, maybe I ought to consider voting, after all.

The main reason for voting is usually a belief that at least this time we all have a duty to ensure someone with a horrendous agenda does not get elected. That is, I might decide to vote because I see a rise to power of some people, who threaten something much bigger than the status quo. After all, it is about avoiding the worst case scenario. Flawed Labour seems a more reasonable choice than five more years of Tory domination. And, you may ask, should not I help to stop a Trump or a Le Pen from government? I might detest Clinton, as did a significant part of her voters, but I might endorse her to save us all from supposed fascism. Here we see that if I am unsure about voting, what motivates me to go to the polling station is not a new-found love for Labour or for Clinton but fear of impeding terror and more suffering. To prevent the worst I choose the lesser evil.

There are obvious ways of criticising this benevolent wish. The system finds pleasure at portraying its enemies as a threat to its very essence and to the stability of our everyday life. If the Establishment is out of ideas, it can always employ fear. Coaxed out of my place on Election Day, I cast my ballot for people I utterly detest because I am horrified by a perspective of Trump or the Front National. The status quo makes me endorse it by making up spectacular encounters between supposed polar opposites.

So if this last try to prove I need to vote proved unconvincing at best, what now? It is clear that the choice between two evils is what is evil about elections. However, two counter-arguments can be presented against abstaining.

First, what kind of system does such a position entail? If we follow the unrepentant Maoist Badiou, it would be communism which is not only unlikely, but disturbingly vague – as if Marx’s formulation wasn’t! If we follow Debord, it would be council communism. If we follow anarchists, obviously we get various forms of self-governance. At best, these ideas are vague. At worst, a distorted ideology might lead to totalitarianism or a more low-key dictatorship. Again, we return to the concept of the lesser evil: the choice between the status quo and Stalin’s Russia or Pol Pot’s Cambodia is a no-brainer. Like those voting for the Establishment’s candidate, we could say that better we elect him or her and relentlessly fight them for the next four or five years than lapse into fascism.

Second, what effect does not voting actually have on our living conditions? That is, if I do not vote, what will change? While I may continue to occasionally entertain dreams about the coming victory of communism or anarchism, I will be forced to carry on with my life, to use social services kindly provided by the system and nothing will change for the better, since at best I could speak at meetings or write essays like the one you are currently reading. As Timothy B. Lee argues: “<…> “principled” non-voters have the luxury of not participating in the political process because millions of others are doing the hard work of making democracy work <…>.”

How to respond to such arguments? Well, obviously no one would like to choose outward dictatorship in the stead of democracy, however flawed, but if at the end of the day the two are less different than we think (as noted by Giorgio Agamben), this choice is obfuscating the innate unity of the Spectacle, to use Debord’s term. Then again, if the system can impose itself on us because it exists, this does not mean it is equal to life itself. As for the supposed laziness of the apathetic voter, who does not want to take part anymore, again, we fall prey to false choices because we still believe in capitalist virtues and we want to see anti-capitalism act in a capitalist way and we want to see some ‘action’ to entertain ourselves, but actions in the context of this system only help it thrive as we waste energy not when we think, but when we take up various spectacular forms of action, taking part in a political circus of colourful protests, contemporary art performances or being Social Justice Warriors – it all is less that futile – it is detrimental to the struggle against capitalism. Nevertheless, I admit it is worth questioning whether your not voting is helpful.
  
So, after all, should you vote on June 8th? I would say better do not to vote or at least do not to vote Tory, who would lead Britain to more poverty and suffering – stably and under strong leadership. By not voting, you refuse to engage with the system that is leading not only Britain, but the whole world to a catastrophe – ecological, demographical, economic… Vote, if you believe it will bring change. If you vote Labour, you might think you will get kinder capitalism, but the thing is that capitalism is essentially the opposite of kindness. I would be dishonest if I would not admit I enjoyed seeing Labour surge in the polls, but can they deliver? The inert mass of Labour MPs, who supported Blair and Brown, neoliberalism and the Iraq War, is here to stay. Corbyn needs them to win, but they hardly need him. Don’t vote but think, before acting.